Co może kontrola skarbowa?

Kontrola skarbowa to nieunikniona konieczność, jednym z czynników decydującym o jej pozytywnym zakończeniu mogą być dobrze wystawione fakturyKontrola skarbowa kojarzy się przede wszystkim z koniecznością okazania stosownych dokumentów mających znaczenie z punktu widzenia obowiązków podatkowych. Faktycznie jednak kontroler posiada daleko szersze uprawnienia, które niekiedy zbliżają się do tych, jakie ma prokuratura w sprawach karnych.

Wszystkie swoje uprawniania kontrola skarbowa może wykonywać tylko pod warunkiem, że działanie jest konieczne dla potrzeb kontroli. To zastrzeżenie interpretowane jest jednak bardzo szeroko. Kontrolowany (lub osoba przez niego wyznaczona) ma również prawo brać bierny udział w czynnościach kontrolnych. Kiedy warunki te są spełnione, organy kontroli skarbowej mogą dokonać szeregu czynności.

Kontrolerzy mają prawo wejść do budynków firmowych i na teren przedsiębiorstwa. Na podstawie legitymacji służbowej mogą wchodzić także do części przedsiębiorstwa zastrzeżonych dla części pracowników. Nie mogą zostać poddani kontroli, ani rewizji osobistej. Niepotrzebne są im żadne przepustki.

Na czas trwania kontroli mają prawo zażądać próbek zarówno dotyczących dokumentacji, jak też towarów handlowych czy materiałów należących do przedsiębiorstwa. Uwzględnia to także dokonanie oględzin środków trwałych takich jak maszyny czy pojazdy służbowe. Wszystkie dowody mają prawo zabezpieczyć, a także wykonać kopie dokumentów i notatek niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

Choć rzadko korzysta się z tej opcji, podczas kontroli skarbowej można zasięgać opinii biegłych, na zasadach analogicznych jak w postępowaniu sądowym. Urzędnik ma również prawo wylegitymować osoby przebywające na terenie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Szerokim uprawnieniom kontroli skarbowej lepiej się nie sprzeciwiać. Urzędnik, który spotka się z oporem ze strony kontrolowanego ma prawo przeprowadzić odpowiednie czynności z pomocą służb mundurowych. Policja, Żandarmeria Wojskowa i Straż Graniczna zobowiązane są do pomocy organom kontroli skarbowej. W praktyce jednak większość kontroli ogranicza się do przejrzenia dokumentacji i ewentualnie oględzin elementów majątku firmowego.